ZA MERENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA

Mikrokontrolerski uzorkivači za kontinualno praćenje kvaliteta ambijentalnog vazduha namenjeni su za uzimanje uzoraka vazduha iz životne i radne sredine radi utvrđivanja koncentracije gasova, pare i čestica u vazduhu. Uređaji se izrađuju shodno Pravilniku o uslovima za izdavanje dozvole za merenje Kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2012,) važećem Pravilniku o graničnim vrednostim, metodama merenja emisije, kriterijuma za uspostavljanje mernih mesta i evidencije podataka i uslovima SRPS ISO 9001 i SRPS ISO 14001. Svaki uređaj se može podesiti i etalonirati u akreditovanoj laboratoriji. Uređaji su u upotrebi više godina.

Modeli uzorkivača MEGA SOLUTION:

1.OSMOKANALNI JEDNOLINIJSKI MIKROKONTROLERSKI UZORKIVAČ AMBIJENTALNOG VAZDUHA – TIP 5G 8R_V1

 

 • Jednolinijski osmodnevni uređaj za uzimanje uzoraka vazduha preko jednog kanala u toku 24h, svakog dana kroz drugi kanal, ukupno osam dana;
 • Automatski, mikrokontrolerski, stacionaran uređаj sposoban da pouzdano radi u uslovima kontinuiranog monitoringa (svakodnevnog, dvadesetčetvoročasovnog ) u toku kalendarske godine, namenjen uzimanju uzoraka vazduha u radnoj i životnoj sredini;
 • Ispitivane kategorije: SO2, Nox, čadj i drugi polutanti;
 • Osmodnevno uzimanje uzoraka – 8x24h, redosledno kroz jednu liniju, svakog dana kroz drugi kanal (K1- K8), za istovremeno uzorkovanje jednog gasnog polutanta i čadji (npr. SO2 i čadj);
 • Maksimalno vreme uzorkovanja do 24h po kanalu, ukupno maksimalno vreme uzorkovanja osam dana;
 • Pumpa: elektromagnetna vibraciona konstantnog protoka, nominalnog protoka do 2[l/min];
 • Digitalni merač protoka sa kontrolerom protoka, termalni, mernog opsega od 0.01 – 3.00 [l/min] sa pokazivanjem trenutnog protoka na dve decimale na displeju mikrokontrolera;
 • Zadavanje trenutnog protoka preko tastature i to kontinualno u celom opsegu merenja;
 • Napajanje iz električne mreže ~ 230[VAC], 50[Hz];
 • Instalisana snaga: 20 [W];
 • Start uzorkovanja u željenom trenutku (odloženi start) zadaje se preko tastature;
 • Rad u realnom vremenu (uredjaj radi kako vreme protiče bez obzira na prekid napajanja strujom – tj. u slučaju nestanka napajanja i ponovnog dolaska nastavlja sa radom na kanalu koji bi radio da nije bilo prekida);
 • Mikrokontrolerska ploča poseduje kontroler protoka, procesor i softver za programiranje rada na srpskom jeziku;

Zadavanje softverski preko tastature:

 • vremena početka rada linije,
 • vremena rada svakog kanala – u intervalu od 0min do 24 h, varijabilno, sa nezavisnim startovanjem i sukcesivnim prebacivanjem na sledeći kanal u liniji,
 • protoka kroz liniju (kontroler protoka automatski, u svakom trenutku održava trenutni protok konstantnim u granicama do ± 3[%] od zadate željene vrednosti),
 • podešavanje tekućeg vremena i datuma (zadavanja i prikaz tekućih  vrednosti vide se na displeju);
 • Nakon isprogramiranih zadatih vrednosti i aktiviranja starta na tastaturi, onemogućena je promena zadatih podataka ili prekid rada (to mogu da učine samo obučena lica);
 • U toku uzorkovanja mikrokontroler (procesor) prikazuje i izračunava tekuće parametare:
 • trenutnu vrednost protoka,
 • proteklu zapreminu vazduha (kumulativnu) kroz aktivni kanal,
 • srednju temperaturu za vreme uzorkovanja,
 • vreme uzorkovanja kroz aktivni kanal,
 • ukupno vreme uzorkovanja od starta ciklusa;

Nakon isteka zadatog radnog ciklusa ima mogućnost očitavanja rezultata na displeju:

 • ukupnog vremena trajanja ciklusa,
 • zapreminu – količinu proteklog vazduha kroz svaki kanal posebno,
 • ukupno proteklu zapreminu vazduha kroz liniju (zbirno kroz svih osam kanala za svih osam dana),
 • srednju ambijentalnu temperaturu u toku uzorkovanja dobijenu na osnovu merenja temperaturnog senzora,
 • očitavanje trenutaka prekida i dolazaka električne energije u toku ciklusa,
 • vremena prestanaka rada po kanalima u satima i minutima (vremena nerada za svaki kanal zbog odsustva struje) i
 • ukupne radne sate uzorkovanja kroz uredjaj;

– Na svim kanalima ima rednu vezu kućišta papirnog filetra za čađ Ø30 [mm] (svetli otvor Ø25 [mm]) i gasne ispiralice MEGA SOLUTION;

– Temperaturni opseg upotrebe +5[˚C] do +35[˚C];

– Masa uredjaja u kliritnom kućištu, bez ispiralica: 13,5 [kg];

– Dimenzije uredjaja u kliritnom kućištu (širina x visina x dubina): 600x400x400 [mm].

2.OSMOKANALNI JEDNOLINIJSKI MIKROKONTROLERSKI UZORKIVAČ AMBIJENTALNOG VAZDUHA SA PT SENZOROM ZA TEMPERATURU I PRITISAK – TIP 5G 8R_V1_PT

OSNOVNI DELOVI UREDJAJA

– Mikrokontroler – procesor sa interfejsom za elektronsku kontrolu rada;

 • Digitalni merač protoka vazduha termalnog tipa mernog opsega od 0.01 do 3.00 [l/min] sa pokazivanjem trenutnog protoka na dve decimale, za merenje trenutnog protoka vazduha;
 • Pumpa elektromagnetna vibraciona protoka do 2 [l/min];
 • Kontroler protoka, za AUTOMATSKO održavanje trenutnog protoka konstantnim u granicama ± 3[%] zadate vrednosti, bez obzira na zaprljanost filtera za čadj;
 • PT senzor za merenje ambijentalne temperature i pritiska;
 • Jednolinijski osmokanalni sistem za osmodnevno redosledno uzorkovanje vazduha;
 • Kućišta papirnih filtera za čadj Ø30 [mm], 8 komada;
 • Gasne ispiralice MEGA SOLUTION, prilagodjene uredjaju, zapremine 150 [ml], 8 komada;
 • Kućište uredjaja od belog klirita otpornog na hemijske uticaje;
 • Temperaturni senzori za merenje temperature u okolini ispiralica i ambijentalne temperature;
 • Grejači protiv smrzavanja rastvora u ispiralicama – na zahtev kupca;
 • Teflonsko usisno crevo željene dužine sa levkom, isporučuje se posebno.

OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sve funkcije uzorkivača tip 5G 8R_V1 su zadržane.

U Uzorkivač su hardverski i softverski integrisani: Automatski sistemi za  praćenje ambijentalne dnevne temperature i pritiska vazduha _PT  (parcijalna meteo stanica).

Dopunske funkcije:

 • Merenje, izračunavanje, memorisanje i očitavanje po jedne vrednosti temperature i pritiska za svaki dan (kanal), tj. srednje dnevne vrednosti (od tri merene u 07h, 14h i 21h). Memorisane vrednosti se smeštaju u meniju  „rezultati“ kao srednja temperatura i srednji pritisak za svaki kanal.
 • Očitavanje na jednu decimalu za oba parametra (ambijentalnu  temperaturu i pritisak).
 • Senzori pritiska i temperature kontinualno mere ove fizičke veličine. U odredjenim vremenskim trenucima, mikrokontrolerski sklop vrši memorisanje vrednosti oba parametra i na kraju radnog ciklusa za aktivni  kanal, izračunava srednju dnevnu temperaturu i srednji dnevni pritisak. Ovi podaci se smeštaju i pamte u meniju „rezultati“ i ostaju memorisani sve dok  ih obučeno lice ne anulira.