ZA MERENJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA

OSMOKANALNI DVOLINIJSKI MIKROKONTROLERSKI UZORKIVAČ AMBIJENTALNOG VAZDUHA – TIP 5G 8D_V1

 

OPIS I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Dvolinijski (linija 1 i linija 2 sa po četiri kanala na svakoj) četvorodnevni uredjaj za uzimanje uzoraka vazduha istovremeno preko dva kanala u toku 24[h], svakog dana kroz drugi par kanala,ukupno četiri dana;
 • Automatski, mikrokontrolerski, stacionaran uređаj sposoban da pouzdano radi u uslovima kontinuiranog monitoringa (svakodnevnog, dvadesetčetvoročasovnog ) u toku kalendarske godine, namenjen uzimanju uzoraka vazduha u radnoj i životnoj sredini;
 • Ispitivane kategorije: SO2, Nox, čadj i drugi polutanti;
 • Četvorodnevno uzimanje uzoraka – 4×24[h], redosledno kroz liniju 1 i liniju 2, svakog dana kroz drugi par kanala (K1-K5 do K4-K8), za istovremeno uzorkovanje dva gasna polutanta i čadji (npr. NOx, SO2 i čadj);
 • Maksimalno vreme uzorkovanja do 24[h] po kanalu, ukupno maksimalno vreme uzorkovanja četiri dana;
 • Pumpe: elektromagnetne vibracione konstantnog protoka, nominalnog protoka do 2 [l/min], na obe linije po jedna;
 • Digitalni merači protoka, termalni, mernog opsega od 0.01 – 3.00 [l/min] sa pokazivanjem trenutnog protoka na dve decimale na displeju mikrokontrolera, na obe linije po jedan;
 • Zadavanje željenih protoka za liniju 1 i liniju 2posebno : preko tastature i to kontinualno u celom opsegu merenja (od 0.01 do 2.00 [l/min]);
 • Napajanje iz električne mreže ~ 230[VAC], 50[Hz];
 • Instalisana snaga: 20 [W];
 • Start uzorkovanja u željenom trenutku (odloženi start) zadaje se preko tastaure za svaku liniju nezavisno;
 • Rad u realnom vremenu (uredjaj radi kako vreme protiče bez obzira na prekid napajanja strujom – tj. u slučaju nestanka napajanja i ponovnog dolaska nastavlja sa radom na kanalu koji bi radio da nije bilo prekida);
 • Mikrokontrolerska ploča poseduje kontrolere protoka za liniju 1 i liniju 2 nezavisno, procesor i softver za programiranje rada na srpskom jeziku.

Zadavanje softverski preko tastature:

 • vremena početka rada linija,
 • vremena rada svakog kanala – u intervalu od 0[min] do 24 [h],varijabilno, sa nezavisnim startovanjem i sukcesivnim prebacivanjem na sledeći kanal u liniji,
 • protoka kroz svaku liniju (kontroleri protoka automatski, u svakom trenutku održavaju trenutne protoke konstantnim u granicama do ± 3[%] od zadatih željenih vrednosti),
 • podešavanje tekućeg vremena i datuma (zadavanja i prikaz tekućih vrednosti vide se na displeju);
 • Nakon isprogramiranih zadatih vrednosti i aktiviranja starta na tastaturi, onemogućena je promena zadatih podataka ili prekid rada (to mogu da učine samo obučena lica);

U toku uzorkovanja mikrokontroler (procesor) prikazuje i izračunava tekuće parametare za svaku liniju:

 • trenutne vrednosti protoka na liniji 1 i liniji 2,
 • protekle zapremine vazduha (kumulativne) kroz aktivne kanale,
 • srednju temperaturu za vreme uzorkovanja,
 • vremena uzorkovanja kroz aktivne kanale,
 • ukupno vreme uzorkovanja od starta ciklusa na liniji 1 i liniji 2;

Nakon isteka zadatog radnog ciklusa ima mogućnost očitavanja na displeju:

 • ukupnog vremena trajanja ciklusa za svaku liniju,
 • zapremine – količine proteklog vazduha kroz svaki kanal posebno,
 • ukupno protekle zapremine vazduha za obe linije posebno (zbirno, kroz sva četiri kanala u liniji za četiri dana),
 • srednju ambijentalnu temperaturu u toku uzorkovanja dobijenu na osnovu merenja temperaturnog senzora,
 • očitavanje trenutaka prekida i dolazaka električne energije u toku ciklusa,
 • vremena prekida rada po kanalima u satima i minutima (vremena nerada za svaki kanal zbog osustva struje) i
 • ukupne radne sate uzorkovanja kroz uredjaj;
 • Na svim kanalima ima rednu vezu kućišta papirnog filetra za čađ Ø30 [mm] (svetli otvor Ø25[mm]) i gasne ispiralice MEGA SOLUTION;
 • Temperaturni opseg upotrebe 5[˚C] do +35[˚C];
 • Masa uredjaja u kliritnom kućištu, bez ispiralica: 14,5 [kg];
 • Dimenzije uredjaja u kliritnom kućištu (širina x visina x dubina): 600x400x400 [mm].

 

OSMOKANALNI DVOLINIJSKI MIKROKONTROLERSKI UZORKIVAČ AMBIJENTALNOG VAZDUHA – SA PT SENZORIMA ZA TEMPERATURU I PRITISAK  TIP 5G 8D_V1_PT

Sve funkcije uzorkivača tip 5G 8D_V1 su zadržane.

U Uzorkivač su hardverski i softverski integrisani: Automatski sistemi za praćenje ambijentalne dnevne temperature i pritiska vazduha _PT (parcijalna meteo stanica).

Dopunske funkcije:

– Merenje, izračunavanje, memorisanje i očitavanje po jedne vrednostitemperature i pritiska za svaki dan (kanal), tj. srednje dnevne vrednosti (od tri merene u 07h, 14h i 21h). Memorisane vrednosti se smeštaju u meniju „rezultati“ kao srednja temperatura i srednji pritisak za svaki kanal.

– Očitavanje na jednu decimalu za oba parametra (ambijentalnu temperaturu i pritisak).

Senzori pritiska i temperature kontinualno mere ove fizičke veličine. Uodredjenim vremenskim trenucima, mikrokontrolerski sklop vrši memorisanje vrednosti oba parametra i na kraju radnog ciklusa za aktivne kanale, izračunava srednju dnevnu temperaturu i srednji dnevni pritisak. Ovi podaci se smeštaju i pamte u meniju „rezultati“ i ostaju memorisani sve dok ih obučeno lice ne anulira.